Khoa lý số
15/10/2020 - 11:23 PMLê Công 21 Lượt xem

BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN LUẬN 1

Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị, tại khảm thuận hành là Hưu sinh thương đổ cảnh tử kinh khai.

1)     Hưu lại Khảm

2)      Sinh tại Cấn

3)     Thương tại Chấn

4)      Đổ tại Tốn

5)     Cảnh tại Ly

6)      Tử tại Khôn

7)     Kinh tại Đoài

8)      Khai tại Càn.

Đặc trưng của bát môn cho khỏi lầm lạc các môn độn khác.

Nếu theo Can Chi, ngũ hành bái quái thì xem Bát môn rất dễ.

 

CÁCH ĐỘN QUẺ

 

Ø  Tháng giêng khởi tại Cấn

Ø   Tháng 2 Tháng 3 tại Chấn

Ø   Tháng 4 tại Tốn

Ø   Tháng 5 Tháng 6 tại Ly,

Ø  Tháng 7 tại Khôn

Ø   Tháng 8 Tháng 9 tại Đoài

Ø  Tháng 10 tại Càn

Ø   Tháng 11 tháng 12 tại Khảm.

Xem kỹ tháng 1- 4 – 7 – 10 mỗi tháng chiếm một cung.

Còn 1 cung nọ mỗi cung chiếm hai tháng.

Vậy là tháng nào cung nấy nhất định và trên tháng khởi ngày, trên ngày khởi giờ Tý đến giờ khách đến xem cửa nào lấy cửa đó đoán quẻ.

Ví dụ như ngày mùng 8 tháng giêng giờ thân có khách lại Xem quẻ: tháng giêng tại Cấn, trên tháng khởi ngày là mùng 1 tại Cấn, thuận mỗi cung, mùng 2 tại Cấn, mùng 3 Tốn, mùng 4 Ly, mùng 5 Khôn, mùng 6 Đoài, mùng 7 Càn, mùng 8 tại Khảm trên ngày khởi giờ là giờ Tý chỗ mùng 8 khảm, giờ Sửu tại Cấn, giờ Dần Chấn, giờ Mão Tốn, giờ Thìn Ly, giờ Tý Khôn, giờ Ngọ Đoài, giờ Mùi Càn thì giờ Thân lại Khảm là cửa Hưu, lấy quẻ Hưu mà đoán.

Nếu họ cầu công danh thì đoán quẻ Hưu ở bài Công danh, bằng họ xem cầu tài thì đoán quẻ Hưu bài cầu tài là đúng.

 

Phú bát môn

Luận từ Thái cực sơ phân

Âm Dương nhị khí xây vần lưỡng nghi

 

Lập làm Bát quái định vì,

Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài

 

Mới sinh tù thử dĩ lai,

Tỏ được lòng trời thông sự Quốc gia

 

Lập làm Bát quái truyền ra

Sửa sang việc nước việc nhà cho an

 

Cát hung mỗi sự mỗi làng

Ngũ hành phân xét liệu toan tỏ bày

 

Chỉ xem 8 vị ngón tay

Biết lẽ Trời đất chuyển xoay đủ lành

 

Màng chi Quỷ cốc Tiên sinh

Màng chi đại định võ kinh kỳ cầm

 

Màng chi Đại lộn Lục nhâm

Màng chi huyền mệnh nham nhâm toàn đồ

 

Màng chi Du Lỗ nhị đô

Màng chi lịch phu thông thơ pháp mầu

 

Việc đời đại sự đổi thay

Rủi may đâu để nào ai biết tình

 

Đôi Đường Lý Tịnh tiên sinh

Đời Hán Gia Cát Khổng Minh dạy truyền

 

Sinh môn tại Cấn tháng giêng

Cai nội danh gọi đặt lên cung Dàn

 

Tháng 2, tháng 3 Mão cung

Thương môn tại Chấn là trung nội tù

Tháng 4 thuận tiến 1 ngôi

Đổ môn tại Tốn vậy thời khởi đi

Tháng 5 tháng 6 thuộc Ly

Cảnh môn tại ngọ vậy thì cho thông

Tháng 7 thì khởi tại Khôn

Tử môn là hiệu cho thông cai ngoài

Tháng 8 tháng 9 khởi Đoài

Kinh môn tháng ấy trong ngoài phân minh

Tháng 10 tại Càn đinh niinh

Khai môn đó gọi là nơi Kim ngoài

Tháng Một tháng Chợp vừa hai

Khởi ngay tại Khảm thật bài Hưu môn

Tám cửa tìm khỏi đã khôn

Ngày giờ cho biết kẻo còn hồ nghi

Tháng nào mùng 1 khỏi đi

Ngày đâu giờ đó tức thì cứ đa

Tý Ngọ Mão Dậu vậy là

Ấy thật quẻ nhất chẳng ngoa an bài

Thìn Tuất Sửu Mùi quẻ 2

Bán hung bán cát vậy thời kể ra

Dần Thân Tỵ Hợi quẻ 3

Muôn việc chẳng hoá chỉnh thật xấu thay.

 

… Giả như: Chính nguyệt, thập lục nhật, thân thời hữu nhân lại chiếm sự, ngô điểm thỉ tất … Tái kiến nam nhân lai chiếm mổ sư ư thử thời, Ngô thị như tiền, chiếm thập lục nhật, thân thời tại Khảm tắc, ngô điểm tại Khảm, nghịch tầm ngũ dương lai Ly tức dĩ Cảnh môn suy chi. Nữ tiến tam âm thời điểm nhất nhì tam, tức đoạn: Cảnh tử kinh dĩ kinh nghi dụng.

Tạm dịch: Trường hợp cả 3 người đều đồng giờ xem quẻ, như tháng giêng ngày 16 giờ Thân. Người nào cũng điểm theo thường lệ, khởi tháng Giêng tại Sinh trên tháng khởi ngày là điểm mùng 1 tại Sinh 2 Thương 3 Đổ … đến 16 tại Hưu, trên ngày khởi giờ là điểm giờ Tý tại Hưu, Sửu tại Sinh, Dần tại Thương, đến giờ Thân tại Hưu, tuỳ cửu hưu mà đoán.

Giờ đến lượt xem tiếp quẻ nhì cho đàn ông. Vẫn điểm theo tháng ngày giờ như trước quẻ thuộc cửa Hưu, nhưng là quẻ sau này xem cho đàn ông thì phải nghịch tầm ngũ dương là từ cửa Hưu đếm ngược lại đến cung thứ 5, vào cửa Cảnh, dùng quẻ Cảnh môn mà đoán.

Lại xem tiếp một quẻ đàn bà, cũng đoán như trên là dùng cửa Cảnh của quẻ trước và quẻ xem cho đàn bà thì tiến tam âm là tiến dung cung 3 đếm tại Cảnh 1, Tử 2, Kinh 3 dùng kinh môn mà đoán …

Nhất Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly.

Càn vi trưởng phụ, Khảm vi trung trưởng, Cấn vi tiểu nam, Chấn vi trưởng nam, Tốn vi trưởng nữ, Ly vi trung nữ.

Khôn vi trưởng nữ, Đoài vi tiểu nữ

Nhật lý vi thập bộ, thập lý vi bá bộ.

Giả như: Càn thị khai môn soát lục đoạn, lục bộ, cân tắc đoán bộ, viễn tắc đoán lý, kỳ dư phòng thử.

Tạm dịch: Có người bị mất trộm nhờ xem của đi gần xa.

Ví dụ đoán gặp quẻ cửa khai, khai tại Càn cung là quẻ Càn là lục Càn gần là sáu thước, 6 dặm (1 dặm mười thước) xa 600 thước, hoặc 6 cây số.

Hỏi về phía nào ? Càn tam liên Tây Bắc tuất hợi là của về hướng Tây Bắc.

Hỏi ai là chủ mưu ? Càn vi trưởng phu. Cứ quẻ Càn mà đoán. Hỏi tầm kẻ gian được không ? Giả như chiếm Bổ tróc (bắt kẻ gian nhân) giao thương các loại. Dĩ nhật vi nhân Dĩ thời vi tặc. Nhật khắc thời tức đắc. Lấy ngày làm chủ lấy giờ là kẻ gian. Ngày khắc giờ thì được. Ví dụ quẻ xem ngày Tỵ hay Ngọ thuộc Hoả giờ Thân thuộc Kim, Hoả khắc Kim tức là ngày khắc giờ vậy là được vậy.

Hoặc hỏi chậm nhanh sẽ tìm được ? Nhật vi nội, thời vi ngoại, ngoại khắc nội tất tốc, Nội khắc ngoại tất trì …

Vượng tướng tất tốc, hưu tù tất trì (Vượng tướng hưu tù Xem lại trương 6). Giờ khắc ngày thì nhanh, ngày khắc giờ thì chậm, quẻ vượng tướng thì nhanh, hưu tù ắt chậm.

CÔNG DANH ĐỆ NHÂT CHIẾM HÔN NHÂN

(Cưới gả)

Ø     Hưu tất tiền sum hậu tất ly

Ø     Sinh tăng phú quý khánh lộc tuỳ

Ø     Thương vi tiền chiếm hậu hôn hiệp

Ø     Đổ tất Nam tần, nữ việt bi …

Ø     Cảnh tất trung ngoại phân phi cách

Ø     Tử lai bán lộ biệt mộng thuỳ

Ø     Kinh phòng cô độc sầu tan sự

Ø     Khai phát vinh hoa chỉ tưởng thì.

 

Ø     CHIẾM ĐỆ NHỊ CẦU TÀI

Ø     (Đi buôn)

Hưu tất cầu tài bất kiến tài

Sinh du vô vọng đắc tương lai

Thương đa khẩu thật tất lai thiểu

Đổ trì danh lợi nể phản hài

Kiển tất bán đồ (giữa đường) phùng đại lợi

Tử phùng hơn xứ khủng bi tai

Kinh cấp khúc sàng nhi chỉ phúc

Khai kỳ hân hoan lợi tiến tài.

 

CHIẾM HỮU NHƯ HÀ SỰ

(Xem chuyện làm thế nào)

 

Bằng ai cầu sự chiếm lời

Hưu môn cửa ấy việc thời còn chậm

Sinh môn cửa ấy tốt mầu

Tự gót những đầu toàn sự tốt thay

Thương môn hợi sửu ngày rày

Đổ môn cách trở lầm thay nhiều đường

Tử môn cửa ấy gian nan

Dầu mà trăm việc mưu toan chẳng lành

Kinh môn làm chỉnh khó mình

Sự đắc âu lẻ đinh ninh lo phiền

Khai môn việc ấy phải nên

Chiếm được quẻ ấy vẹn truyền thuỷ chung.

 

CHIẾM VIỄN HÀNH HÀ NHƯ

(Xem người đi xa)

Này là cầu sự đã cùng

Kẻ còn hành viễn cát hung chưa tàng

Ø     Hưu môn còn trở nhiều đường

Ø     Sinh môn vô sự bình an mà về

Ø     Thương môn còn trở nhiều bề

Ø     Đổ môn gặp phải gian nguy giữa đường

Ø     Cảnh môn lòng đến vội vàng

Ø     Tử môn còn biệt xa dần chẳng sai

Ø     Kinh môn tin tức chưa tường

Ø     Khai môn về đến quê hương gần nhà

 

CHIẾM THẤT VẬT

Viễn hành ấy sự đã qua

Còn phương thất vật kể ra tức thì

Hưu môn của ấy mất đi

Sinh môn của mất tại ly khỏi nhà

Thương môn của mất chẳng ngoa

Trông tin truyền giữ thật là uổng công

Đổ môn tin tức chẳng thông

Cửa sau mới đăng thửa trong lộ đồ

Cảnh môn của mất đừng lo

Kẻ gian nó sợ trả cho tân mình

Tử môn của mất vắng tanh

Tìm đâu ra được đành mà bỏ đi

Kinh môn tầm về phương Tây

Người ngoài đã lấy tầm đây chẳng còn

Khai môn cửa ất vững lòng

Cửa sau gặp gỡ luận bàn mà ra.

 

CHIẾM GIAI NHÂN

(Con gái đẹp)

Mấy lời thất vật đã qua

Còn phương xuân sắc xem ra quẻ gì ?

Bằng xem du hý nữ nhi

Biết chưng lành dữ nó chê ? nó dùng ?

Nữ nhi là nhật nguyệt song

Hưu môn còn trở chớ dùng chớ toan

Sinh môn thì được hiệp hoan

Thương môn thì khá lo toan mặt lòng

Thương môn lòng nó sạch không

Đổ môn tất được má hồng phủ phê

Tử môn ta chớ nên đi

Ắt là có sự gian nguy đến mình

Kinh môn sa liếc đinh ninh

Khai môn thì được én anh giao hoà.

 

CHIẾM NÀNG CÓ CHỒNG CHĂNG ?

Này đoạn nàng gả ở nhà

Chồng con đã có hay là nằm không ?

Hưu môn đó đã có chồng

Công tư thầy thợ nào không đâu là

Sinh môn chồng nó ở nhà

Điền viên canh chưởng vậy mà chẳng không

Thương môn đã 3 đời chồng

Hiện giờ ả lại nằm không một mình

Đổ môn nàng hãy còn trinh

Cảnh môn chồng ả bạc tình phu xong

Tử môn ả chẳng lấy chồng

Kinh môn nàng hỏi ở không vậy mà

Khai môn chồng ả phù gia

Là người chức phận vinh hoa sang giàu.

 

CHIẾM BỆNH

Này đoan chiếm bệnh càng mầu

Hưu môn đoán thác lòng sầu thiết tha

Sinh môn chẳng thác đâu là

Thương môn mắc oan nào qua bệnh này

Đổ môn bệnh chẳng thác rày

Cảnh môn bệnh ấy mai này an lành

Tử môn khó tim trường sinh

Đầu ông Biển Thước của mình chẳng sao

Kinh môn bệnh trọng nguy nga

Mà gặp người của cũng qua bệnh này

Khai môn cửa ấy tốt thay

Bệnh một đôi ngày thang thuốc lại an

CHIẾM BỎ TRÓC

(Xem bắt gian phi)

Bằng xem tìm bắt kẻ gian

Hưu môn khó thể kiện toàn vẹn tình

Sinh môn cửa ấy dễ tìm

Người gian bắt được quả y như lời

Thương môn tín đã thật nơi

Dầu cho muốn bắt cậy người mới nên

Đổ môn không tim nghe tin

Cảnh môn tìm được ngay thành thật hay

Tử môn nào có ra gì ?

Gian nhân bắt thác bằng nay không còn

Kinh môn nó cách nước non

Ví dầu tầm tim nhọc lòng uổng công

Khai môn ta chờ trông mong

Tin đưa thất thật nhọc lòng hỏi han.

 

CHIÊM DU HÝ THA NHÂN

(Xem đến nhà người ta)

Ấy sự bổ tróc đã an

Cửa phường du ký lại toan tức thời

Bằng ta muốn đến nhà người

Hoặc là gần tới vui cười làm sao ?

Hưu môn đi chẳng gặp nhau

Chủ nhân đi khỏi ở đâu chưa về

Sinh môn vui vẻ nhiều bề

Đi thì gặp mặt nào hề lại không

Thương môn chủ đã đi rong

Đâu ta có đến cũng không có nhà

Đổ môn đi gặp giao ca

Cảnh môn chủ lại ở nhà vừa đi

Tử môn chủ mắc gian nguy

Bận lo gia sự chờ đi mua sầu

Kính môn chủ không đi đâu

Khai môn gặp mặt chào nhau vui mừng.

Còn tiếp ấn vào đây ..phần 2  ______________ Phần 3


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Công Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Cần mua - cần thuê theo tỉnh thành
Rao vặt khác theo tỉnh thành
Lý số
Khoa lý số
TIN NỔI BẬT

Nhà đất Công Minh

Trụ sở: 46, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/