Xen ngày tốt
27/07/2020 - 5:40 PMLê Công 13 Lượt xem

CÁC NGÀY LỄ THẦN TIÊN THEO THÁNG CÁC TIÊN THÁNH 

NGÀY THÁNG GIÊNG

01    – Di Lạc thiên tôn

– Thiên nguyên

– Chạp Trời

– Nguyên Thủy Thiên Tôn
02    – Xa công – Đông Ba đế quân
03    – Tôn chân nhân (Tổ Y )

– Tiên Hát chân nhân
04    – Trúc Đồng cô nương

05 – Văn Khúc tinh quân ( Thần tài văn )
06    – Nhiên đăng – Thanh Thủy Tổ Sư
08    – Giang Đông thần

– Ngũ điện vương

– Cống Hiển đại thần thông(8 – 15)
09   Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng hạ ban phúc cho tam giới(ngày đại lễ tụng NgọcHoàng xá tội thiên tôn.Công đức vạn vạn bội)
12    – La Thiên Tuế
13    – Lưu mãnh tướng quân

– Ôn công

– Hứa công

– Quan Thánh đế quân phi thăng

15    – Thượng nguyên Thiên quan đại đế ban phúc rằm tháng giêng

– Môn Thần hộ  đối
– Hựu Thánh chân quân chính nhất Tịnh ứng chân quả

– Hỗn nguyên hoàng đế
– Tây Tử đế quân
16    – Đông Sơ Tổ Sư

– Tuy Tỵnh Bá
19    – Trường Xuân  Lập chân nhân

– Môn quan Thổ địa
20    – Chiêu Tài đồng tử
26    – Tì Hựu Tài Thần

NGÀY THÁNG HAI


01- Thái Dương thăng Điện chi thần  .Chính thức khai Điện làm việc .Xét thiện ác của con người và Địa phủ(là ngày nhận sớ tấu.Nhân gian nên lập đàn tế lễ nghinh sao hóa nạn và làm lễ cầu tài xin mọi viêc đầu năm).Đắc phúc vạn sự như ý.

– Nhất điện tần quảng vương

– Câu Tr ần chân nhân

– Lưu chân nhân
(làm lành, lạy hướng Bắc, tụng kinh Thái Dương)

02- Thổ Địa chính thần(nên làm lễ tạ thổ Địa an trạch đầu năm)

– Mạnh Phu Tử

– Tế công
03    – Văn Xương tử đồng đế quân(nên làm lễ cầu học hành và công danh tiến chức .Tụng kinh văn xương)
04 – Tư Mệnh Táo Quân (lễ tụng Táo vương chân kinh đón tài lộc đầu năm)
06    – Đông Hoa đế quân
08    – Thích ca mâu ni đi tu (tụng kinh Thái Ất Cứu Khổ)

– Tam điện Tống Đế  vương

– Trương đại đế
– Xương phúc chân  quân

– Mã Thần Gia

13    – Cát chân quân

– Yết chân quân

– Hồng Thánh Vương

15    – Thái Thuợng Lão Quân (tụng Cảm Ứng Thiên). Là ngày Trời đất khai thông thiên địa cầu con, cầu của, cầu danh, xuất ngoại, buôn bán mọi việc đều được linh ứng. Vì ngày thánh đản của Thái Thượng tất cả các Thần Tiên trên Trời đều đến chúc mừng. Nên những người trên nhân gian. Nhất là người đang gặp hoạn nạn cầu xin lập tức được các vị thần tiên phù biến rủi thành may. Sự sự thông.

– Cửu Thiên Huyền Nữ
– Tinh trung nhạc vương

– Tam Sơn Quốc Vương
16    – Khai Chương Thánh Vương
17  – Đông phương đế quân
18  – Tứ điện ngũ quan vương – Khổng Tử

( Chí Thánh Tiên Sư)
19    – Quan Thế Âm Đại Sỹ (tụng kinh Cứu Khổ, Bạch Y Chân Kinh )
20    – Phổ Hiền Chân Nhân

21    – Thủy Long thánh mẫu nương nương
23    – Huyền Thiên thánh phụ minh chân đế
26    – Nam Cung Triệu Chấn Quân

NGÀY THÁNG BA

01    – Nhị điện Sở Giang Vương(cấm dâm dục)
03    – Bắc Cực Chân Võ huyền thiên thượng đế

– Ngô Thiên Tuế

03   – Liễu Hạnh Thánh Mẫu
04    – Trương Vương gia (Thiên Tuế)
06    – Tế Công hoạt

– Nhạn Quang nương nương

– Trương Lão tướng quân
08    – Lục điện Biện Thành Vương

– Triệu Thiên Tuế

10-Hùng Vương Hoàng Đế (tụng Hùng Vương Hoàng Đế chân kinh .công đức vạn bội.Linh ứng tiền tài lục súc hưng vượng,suốt đời no đủ,dư giả)

08   – Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương
12    – Trung Ương ngũ đạo

12   – Tản Viên Sơn Thánh
15    – Nhiên đăng

– Hạo Thiên đại đế – Y Linh

– Bảo sinh Đại Đế
– Nguyễn Đàng Triệu nguyên soái

– Lôi đình khu ma đại tướng quân

– Tổ Thiên Sư

– Tài thần
16    – Chuẩn Đề.Sơn Thần

18    – Trung Nhạc đại đế

– Hậu Thổ Nương Nương

– Tam Mao chân quân đắc đạo
– Ngọc Dương chân nhân

– Nam thiên Liêu Tướng Quân
19    – Thái Dương  (tụng kinh Thái Dương )
20    – Chú sinh (Tử tôn) nương nương  (Bà chúa thai sinh)

23    – Bà Thiên Hậu nguyên quân (Thiên Thượng Thánh Mẫu)  26    – Qủy Cốc Tiên Sư
27    – Thất điện thái Sơn vương

– Xa đại nguyên soái
28   – Đông nhạc đại đế

– Thương Hiệt chí thánh tiên sư

NGÀY THÁNG TƯ


01  – Bát điện Đô Thị Vương (tụng kinhTiên công)

– Túc công
04  – Văn Thù Qu ảng Phát Thiên Tôn

– Địch Lương công
08  – Văn phật đản sinh (tụng kinh Độ Nhân Chân Kinh)

– Cửu điện Bình Đẳng Vương
13  – Tam thiên doãn chân nhân

– Cát Hiếu Tiên chân nhân
14  – Lữ Thuần Dương Tổ sư

– Phù Hữu Đế Quân
15  – Thích ca thành đạo (tụng kinh Độ Nhân Chân Kinh)

– Hán Chung Ly tổ sư

– Huê Quang đại đế
17    – Thập điện Chuyển Luân Minh Vương
18    – Thần Y Hoa Đà

– Tử Vi Đại Đế

– Thái Sơn đẳng thượng nương nương

– Tống Sinh tư  mã

20    – Nhãn quang thánh mẫu nương nương
21    – Lý Thiên Vương (Lý Tỵnh)
23    – Phổ Hiền Chân Nhân
24    – Kim Quang Tổ Sư
25    – Vũ An Tôn Vương
26    – Ngũ Cốc Tiên Đế

– Nam Côn Thân Lý đại vương gia

– Chung Sơn tướng công
27    – Nam Côn Thân Phạm ngũ vương gia
28    – Dược Vương Tiên Y

– Thần Nông Tiên Đế

NGÀY THÁNG NĂM


01    – Nam Cực Trường Sinh đại đế

– Phong Thiên Tuế
05    – Chạp Đất

– Đại Kỳ Ôn nguyên soái

– Lôi đình thiên

– Huỳnh Mai ngũ tổ quân

– Hầu Thiên Tuế
06    – Thanh Thủy Tổ Sư

– Tiết Thiên Tuế
07    – Xảo thánh Tiên Sư

– Châu Thái  Úy

– Cảnh Thiên Tuế
08    – Nam phương ngũ đạo
11    – Thiên Hạ Đô Thành Hoàng
12    – Bỉnh Linh Công

– Lư Thiên Tuế

13    – Quan Thánh đế quân

– Quan Bình thái tử (tụng kinh Minh Thánh)

– Hà Hải Thành Hoàng
14    – Tào Động  Tứ Tổ

16    – Như lai quang vương

– Tiêu Phủ Vương gia

16    – Thiên địa chủ khí Tạo Hóa vạn vật chi thần

( tối kỵ nghi giới tửu sắc, nghiệp kiếp trùng trùng )

18    – Lão Mẫu  nương nương (Tây Vương Kim Mẫu)

– Trương Thiên Sư

20    – Đơn Dương Mã chân nhân
29    – Hứa Oai hiển vương

NGÀY  THÁNG  SÁU04    – Nam đản bộ châu chuyển đại pháp luân
06    – Hồ Gia đản thần (ngày sinh)

– Dương tứ tướng quân

07   – Thôi phán quan

– Thái Sơn
08    – Duệ Thành Long Mẫu

– Tứ Nữ Tiên Tổ
10    – Lưu Hải Thiềm đế quân
11    – Điền Đô Nguyên soái
12    – Bành Tổ
13    – Lỗ Ban Tiên Sư

– Tỉnh Tuyền Long Vương
15    – Vô Cực Lão thân Lão nương

18    – Nam Côn Thần Trì Nhị vương gia

19    – Quan Thế Âm Đại Sỹ thành đạo

   (tụng kinh cứu khổ chân kinh, Cứu Khổ ) 

23    – Mã thần

– Hỏa Thần

– Vương Linh Thiên Quan
– Quan Thánh đế quân (tụng Minh Thánh)

24   – Lôi Tổ
– Ngũ  Lôi thần

– Tây Tần vương gia

– Hòa hợp nhị tiên
26    – Nhị Lang chân quân
29    – Thiên Khu tả tướng chân quân


   NGÀY THÁNG BẢY


07    – Đạo đức lạp chi thần tiên

– Khương công

– Ngưu Lang Chức Nữ thôi tinh (Thất Tinh )
– Đại Thành Khôi Tinh
12    – Trường Xuân chân nhân
13  – Thế Chí bồ Tát
14    – Khai Cơ Ân Chủ
15    – Trung Nguyên Địa Quan

– Linh Tế chân quân
18    – Diêu Trì Kim Mẫu
19    – Thiên nhiên

– Trị niên Thái Tuế (Ân Giao)
20    – Trương Vương Gia
21    – Phổ Am tam tổ sư

– Thượng nguyên đạo hóa chân quân

23    – Tăng phúc Tài thần
– Nam cung Liễu tinh quân

– Thiên khu thượng tướng chân quân Gia Cát Lượng

– Pháp chủ ThánhQuân
24    – Long Thọ Vương

– Thao Thánh

– Trịnh Diên Bình Quận Vương
25    – Vũ Đức Hầu Thẩm Tổ Công
29    – Địa Tạng Vương (tụng kinh Địa Tạng)

 

NGÀY THÁNG TÁM

01    – Hứa chân quân

– Thần công diệu tế chân quân

– Tả quân Lê Văn Duyệt Kim giáp thần
02    – Tả  Vương
03   – Bắc  Đẩu hạ giáng

– Lục Tổ Huệ Năng thành đạo
– Cửu Thiên Châu Ân Sư

– Khương Tử Nha – Từ Thiên Tuế
05    – Ngũ Lôi thanh đại đế (Lôi thanh phổ hóa thiên tôn)
08    – Hội Yến Diêu Trì
10    – Bắc Nhạc đại  đế

– Lâm thủy phu nhân Lý Cô
12    – Tây phương ngũ đạo

– Hà Thiên Tuế

– Chử Đồng Tử Đế Quân

15    – Thái Âm triều nguyên (tụng kinh Thái Âm )

– Trấn Tỵnh Cô thành đạo
– Nam Côn thần châu tứ vương gia

16    – Tề Thiên Đại Thánh

– Châu nguyên soái
18    – Tửu tiên Lý Thái Bạch

– Khai Đài Trịnh Quốc Tính
20    – Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh
22    – Nhiên đăng

– Quảng Trạch Tôn Vương
23    – Phục Ma phó tướng Trương Hiển Vương

– Hình Thiên Vương Gia
24    – Đào Dã Tiên

– Nam Côn Thân Vạn Thiện Gia
25    – Thái Dương (tụng  kinh Thái Dương )
27    – Đại thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử

– Bắc Đẩu hạ giáng

 

NGÀY THÁNG CHÍN

 

01    – Nam đẩu hạ giáng

02 – Bắc đẩu cửu hoàng giáng thế
03    – Ngũ Ôn  (kiêng  dâm )
07    – Thần Quang nhị tổ thành đạo
09  – Đẩu Mẫu nguyên quân 

– Phong Đô đại đế

– Cửu Hoàng đại đế
– Lập Thiên thượng đế

– Cao Lý,Mai Cát nhị tiên ông
– Cửu Thiên Huyền Nữ

– Trung Đàn Nguyên Soái
– Trùng Dương đế quân (tụng kinh Bửu Cáo trong Ngọc Lịch)

13    – Mạnh Bà tôn thần (bà cho ăn cháo lú )
15    – Triệu đại nguyên soái

– Vô Cực Lão thân Lão nương

– Châu Thánh phu tử
– Nam Côn thân Ngô Tam vương gia

16    – Cơ Thần
17    – Kim long tứ đại vương

– Hồng Ấn  chân quân tiên phong

– Chiêu Tài đồng tử
18    – Thương Thánh Tiên Sư (Thương Hiệt)
23    – Tát Tổ chân nhân

– Long chân quân
28    – Ngũ hiển linh quang

– Huê Quang đại đế

– Mã nguyên soái
30    – Dược Vương Tiên Y
   

NGÀY THÁNG MƯỜI


01    – Chạp năm (Dân thế lạp)

– Đông hoàng đại đế hạ nguyên định chí Châu chân quân

03    – Tam Mao ứng hóa chân quân

– Lâm thủy phu nhân Lâm Cô
05    – Đạt Ma Tổ Sư
06    – Thiên Tào chư  ty

– Ngũ Nhạc ngũ  đế

10    – Huê Công, Huê bà

– Tây thiên vương

– Thủy Tiên Tôn Vương

12    – Tề Thiên Đại Thánh

15    – Hạ nguyên thủy quan đại đế

– Đậu thần Lưu sứ giả

– Ôn nguyên soái
16    – Vu  Sơn Nương Nương
18    – Địa Mẫu nương nương
20    – Hư Tỵnh Thiền Sư
22    – Thanh Sơn Linh An Tôn Vương
23    – Châu thương Tướng quân

25    – Cảm Thiên đại đế Hứa chân nhân
27    – Bắc Cực Tử Vi đại đế

– Ngũ nhạc thần
30    – Châu tướng quân (Châu Thương, tụng kinh Minh Thánh )


NGÀY THÁNG MƯỜI MỘT


04    – Đại Thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử

– An Nam Tôn Vương
06 – Tây Nhạc đạiđế (vía trời)
11    – Thái Ất Cứu khổ Thiên Tôn   

17 – Chử Đồng Tử đắc đạo về trời
19    – Nhật quang thiên tử

– Đại từ chí thánh Cửu Liên.
23    – Nam đẩu hạ giáng

– Tống Tử Trương Tiên đại đế
24    – Đông Sơ Tổ Sư thành đạo
26    – Bắc phương ngũ đạo
   

NGÀY THÁNG MƯỜI HAI


01  – Thần Tiên (giáng  hạ )

– Đàm Thiên Tuế
08    – Vương Hầu lạp

– Trương Anh tế vương
15    – Ôn  nguyên soái

16  – Nam Nhạc Đại Đế

20    – Lỗ  Ban Tổ  Sư
21    – Thiên du Thượng đế

23  – Tư Mệnh Táo Quân

( Đêm thiên hạ, dân phần hương tự tiến )

24 – Táo Quân Ty Mênh Chân Quân về trời tấu thiện ác nhân gian
25  – (Đưa Thánh, Tiên, Thần về cõi trên)
29    – Nam Đẩu & Bắc Đẩu tinh quân  hạ giáng

30  – Thánh Tiên hạ giới, thái phỏng thiện ác.

 Cứ mỗi tháng ngày mồng 8, 14, 15, 29, 30 Bắc Đẩu hạ giới chi thần.nên thắp hương tụng chân kinh.Thái Thượng, Ngọc Hoàng, Thái Ất.Công đức vạn bội tránh muôn vàn nạn kiếp, tiền tài tự đến.

Lê Công

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • xem ngày tốt
 • ,
 • ,

 • Bình luận:

  Hỗ trợ trực tuyến
  Nhà đất bán theo tỉnh thành
  Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
  Cần mua - cần thuê theo tỉnh thành
  Rao vặt khác theo tỉnh thành
  Lý số
  Xen ngày tốt
  TIN NỔI BẬT

  Nhà đất Công Minh

  Trụ sở: 46, AN KIM HẢI, ( BỜ MƯƠNG CỨU HỎA SAU LẠCH TRAY ) PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

  Tel: 0836.14.38.38 - Hotline: 0836.14.38.38 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

  Copyright © 2019 https://nhadatcongminh.com/